2012 Serie Betanzos

Betanzos I,2012. Xilografia, 80 x 120 cm
Betanzos I,2012. Xilografia, 80 x 120 cm
Betanzos II, 2012. Xilografia, 80 x 120 cm
Betanzos II, 2012. Xilografia, 80 x 120 cm